آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6205 | کل بازدید : 628959 
چهارشنبه ٠٦ بهمن ١٤٠٠
منو اصلی
 

مدیریت اموردانشجویی :

مدیر اموردانشجویی : اکبرمیرجانی اقدم 


رزومه
مشخصات فردي:
نام : اكبر نام خانوادگي: ميرجاني اقدم شماره شناسنامه : 39 نام پدر: حسن متولد : 1352 محل تولد: تبريز شماره ملی: 1380059585
وضعيت تحصيلي:
آخرين مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد رشته تحصيلي: مديريت آموزشي دانشگاه محل تحصيل: دانشگاه شهيد بهشتي
سوابق پژوهشي: (مقالات علمی ،پژوهشی وعلمی ترویجی)
1- بررسي ميزان آگاهي مديران شركتهاي تعاوني از اصول ومفاهيم مديريت ورابطه آن باعملكرد آنها سال 1381(طرح پژوهشي)( مجری)
2- بررسي تاثير متون آموزشي تهيه شده درزمينه اعتيادوعوارض آن ، برميزان آگاهي دانش آموزان پسر مقاطع مختلف تحصيلي شهر تهران (مجله علمي -پژوهشي توانبخشي) دوره دوازدهم شماره پنجم زمستان90 (مجری)
3- مقايسه تلقين پذيري درافراد وابسته به موادافيوني وافرادعادي(مجله علمي -پژوهشي توانبخشي)دوره دوازدهم ،شماره 5زمستان 90(همکار)
4- بررسی مشارکت دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در فرایند یاد دهی -یادگیری از دیدگاه اساتید در سال تحصیلی 91-90 (مجله علمي -پژوهشي توانبخشي)دوره 16 شماره3 پائیز94 (همكار اصلي)
5- بررسی روش‌شناسی پايان‌نامه‌های دانشجويان تحصيلات تکميلی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی در سال تحصيلی 91-1390. مجله علمی پژوهشی توسعه آموزش جندی شاپور سال پنجم شماره 4زمستان 93 .(همكار)
6- بررسي رضايتمندي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از نحوه هدايت و راهنمايي پايان نامه توسط اساتيد راهنما و مشاور درسال 90-1389.(همكار)
7- اندازه گیری وجهه آموزش ایران خودرو نزد کارکنان درسال1388(طرح پژوهشي)
8- آموزش وتوسعه منابع انساني درتعاونيها ( علمي -ترويجي فصلنامه تعاون)
9- مديريت تحول درتعاونيها ( علمي -ترويجي فصلنامه تعاون)
10- الگوي كارآمدبرنامه درسي براي دوره پيش ازدبستان (سمينارآموزش وسلامت كودكان پيش ازدبستان) سال1 139
11- قصه گویی بعنوان روش آموزشی کارآمد دردوره پیش ازدبستان(سمينارآموزش وسلامت كودكان پيش ازدبستان) سال 1393
12-داوری طرح پژوهشی (6مورد)
تاليفات:
1- اصول وانديشه هاي تعاون ،انتشارات وزارت تعاون سال 1380
2- مديريت مشاركتي درتعاونيها، انتشارات وزارت تعاون سال1380
3- مديريت تعارض درتعاونيها، انتشارات وزارت تعاون سال1381
4- مبانی، اصول و روشهای تعلیم و تربیت انتشارات رشد فرهنگ چاپ: اول - بهار 1390
5-مشارکت درتدوین برنامه استراتژیک دانشگاه سال 1396

سوابق اجرایی:
- مدیراموردانشجویی دانشگاه ازتاریخ1/9/96تا کنون
- رئیس دفترریاست ومدیرروابط عمومی دانشگاه ازتاریخ 13/11/93تا 1/9/96
- مديرتوسعه سازمان ومنابع انساني دانشگاه17/7/91 تا12/11/93
- معاون مرکز مطالعات وتوسعه آموزش ازتاریخ 12/8/90تا16/7/91
- معاون امور آموزشی وتحصيلات تكميلي دانشگاه ازتاريخ 12/6/86تا 11/8/90
- مسئول اداره امتحانات دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي از سال 1382تاسال1385
- مسئول واحد ارزشيابي دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي سال 1384
- مسئول برنامه ريزي نيروي انساني دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي سال 1385
- مسئول واحد استعدادهاي درخشان دانشگاه در سال 1385
- مسئول دبیرخانه رتبه بندی دانشگاه 1390
- مسئول دبیرخانه پژوهش درآموزش 1390
عضویت درکمیته ها وشوراها:
- عضویت دركميته ساماندهی نیروی انسانی دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي1394 تاکنون
- عضویت درکمیته انتصابات 1396
- عضویت در ستاد صیانت ازحریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی1396
- عضویت در شورای راهبردی محیط زیست ومنابع 1395
- عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان1394 تاکنون
- نماینده معاونت برنامه ریزی وزارت بهداشت درکمسیون دائمی هیات امناء1395
-عضویت درکیته مناقصات ومزایدات بعنوان نماینده رئیس دانشگاه1394
-عضویت در کمیته سیاستگذاری وبرنامه ریزی ستاد تحول سلامت 1394
-عضو یت درکارگروه اعتباربخشی موسسه ایی دانشگاه 1395
-عضویت در کمیته پایش ساختارسازمانی دانشگاه 1395
-عضویت درکمیته ستاد اقامه نماز دانشگاه1394
-عضویت درکمیته ورزش دانشگاه 1395
سوابق آموزشي: (تدريس وسخنرانی)
1- مباني واصول مديريت مراکز پیش ازدبستان (دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي ) 2 واحد نیمسال اول سال تحصیلی 86-85
2- مباني واصول تعليم وتربيت (دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي )2 واحد نیمسال اول سال تحصیلی 85-84
3- مبانی واصول روابط انسانی ( دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي ) 2 واحد نیمسال اول سال تحصیلی 89-88
4-اصول ومفاهيم آموزش وپرورش پيش ازدبستان (دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي ) نیمسال اول سال تحصیلی 85-84
5- قصه گويي ونمايش خلاق(انجمن پرستاری) بیش از400ساعت
6-مدیریت وبرنامه ریزی(انجمن پرستاری) بیش از300ساعت
7-برنامه ریزی وتوسعه (موسسه آموزش عالی روزبه) 2 واحد 85-84
8- سخنرانی با موضوع تاثير متون آموزشي تهيه شده درزمينه اعتياد وعوارض آن برميزان آگاهي دانش آموزان (ستادمبارزه با موادمخدر )
9-سخنرانی با موضوع یکپارچگی خدمات توانبخشی درفرایند ارائه خدمات سلامت درحوادث وبلایا(پنجمین کنگره بین المللی رازی)
10- برگزاری کارگاه آموزش ارزشیابی درونی بمدت 8ساعت سال1390
10- برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با روشها وفنون تدریس 8ساعت سال1389
11- شرکت درکارگاههاو دوره هاي آموزشي وتخصصي (شغلی وبهبود مدیریت )بيش از1500ساعت
تقديرنامه ها :
1-دریافت تقدیرنامه ازمقام عالی وزارت بهداشت جناب آقای دکترهاشمی 1395
2-دریافت تقدیرنامه از معاون بهداشتی وزیربهداشت جناب آقای دکترسیاری 1395
3-دریافت تقدیرنامه ازمشاور وزیر ورئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت جناب آقای دکترزارع نژاد1395
4-كسب عنوان كارمند نمونه دريازدهمين جشنواره شهيدرجايي درسال 1387
5-دریافت تقدیرنامه ازرئیس دانشگاه جناب آقای دکترخرم خورشید 1396
6-دریافت تقدیرنامه ازریاست دانشگاه جناب آقای دکترکمالی1396
7-دریافت تقدیرنامه ازرئیس دانشگاه جناب آقای دکترحسینی1391
8- دريافت تقديرنامه ازرياست دانشگاه سركارخانم دكتر نخعي درسال 1387
9-كسب عنوان كارمند نمونه دريازدهمين جشنواره شهيدرجايي درسال 1387
10-دريافت تقديرنامه ازرياست دانشگاه جناب آقاي دكترجغتايي درسال1385
11- دريافت تقديرنامه ازفرمانده بسيج وزارت رفاه سرهنگ شريفي درسال1386
12-دريافت تقديرنامه از مديرمركزمطالعات وتوسعه آموزش جناب آقاي دكترخانكه 1390
13-دریافت تقدیرنامه ازمديرامورآموزشي وتحصیلات تکمیلی سرکارخانم دکتر شهشهانی1388
14-دريافت تقديرنامه ازمعاونت آموزشي ،دانشجويي وفرهنگي جناب آقاي دكترموسوي درسال1385
15-دريافت تقديرنامه مديرمركز مطالعات وتوسعه آموزش جناب آقاي دكترحسيني درسال1386
16- دريافت تقديرنامه ازمديركل آموزش دانشگاه جناب آقاي دکتر دالوندي 1383
17- دريافت تقدير نامه از معاون آموزشی ، دانشجویی وفرهنگی جناب آقاي دكترحسینی 1388
18- دريافت تقديرنامه ازمعاونت توسعه مديريت ومنابع جناب آقاي تقوايي 1389

*آدرس الكترونيكي: A_MIRJANI@YAHOO.COM خدمت به جوانان كه سرمايه هاي عظيم ايران اسلامي هستند را مباهات دانسته و به درگاه ايزد منان شاكريم.

اميد است در سايه الطاف الهي و مشاركت اساتيد، همكاران و دانشجويان گرامي درايفاي اين مسئوليت خطير سربلند باشيم.

پيشنهادها و انتقادهاي سازنده شما پشتوانه تلاش ماست.
هدف:

فراهم ساختن زمينه هاي مساعد براي تامين رفاه دانشجويان در راستاي تحقق اهداف آموزش عالي كشور

وظايف:

نظارت بر حسن اجرا و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي واحدهاي تابعه

ايجاد زمينه اجراي مصوبات شوراي دانشگاه وهيات رئيسه

اجراي خط مشي هاي تعيين شده در زمينه امور دانشجويي

ارائه خدمات رفاهي به دانشجويان وايجاد رغبت در آنان جهت مشاركت فعالانه در امور دانشجويي

رعايت مصوبات انضباطي دانشجويان

شركت در جلسات شوراي معاونين، جلسات تخصصي حوزه دانشجويي، سمينارها، كميته هاوكنفرانس هاي مرتبط

 

دانشگاه علوم بهزیستی...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences